V návaznosti na vyhlášené mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, do kterého záměrně nejsou zahrnuty mateřské školy, a po konzultaci s experty z oblasti epidemiologie, apeluji na zachování chodu těchto předškolních zařízení tak, aby rodiče umisťovaných dětí mohli vykonávat svoji běžnou pracovní činnost a neohrozili tak běžný chod státu. Uzavření mateřských škol, ke kterému masivně dochází pouze v našem kraji a v jehož důsledku nemůže svou práci vykonávat značné množství zejména zaměstnankyň, závažným způsobem komplikuje akceschopnost složek integrovaného záchranného systému při řešení současné krizové situace.Z preventivního hlediska je uzavření na místě v případech, kdy by v rodině některého s dětí byla nákaza zjištěna. V případě, že se situace v oblasti nákazy COVID-19 zhorší, popř. bude krajskou hygienickou stanicí doporučeno tato zařízení uzavřít,  bude Vám tato informace neprodleně zaslána.

Dobrý den,Z důvodu rozhodnutí Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví kvůli koronaviru zákaz pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí s počtem nad 100 osob.Z tohoto důvodu se ruší akce Sportovec roku 2019, která se měla konat dne 13.3.2020 v Holýšově.Momentálně jednáme o náhradním termínu.

Vážení velitelé, případně zástupci,vzhledem ke zhoršujícímu se vývoji v šíření nákazy Covid-19 rušíme všechny kurzy pro JSDHO pořádané v březnu jak na stanicích, tak ve ŠS Třemošná. Prosím o informování všech vašich členů, kteří se měli některého rušeného kurzu zúčastnit.S pozdravem a přáním pevného zdraví mjr. Ing. Jaroslav Hrdlička

Dovoluji si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví dnes přijalo mimořádné opatření podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jímž k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zakázalo s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.V podmínkách obcí se tento zákaz typicky vztahuje na slavnosti konané v souvislosti se svatbami či shromáždění konaná v souvislosti s pohřby, pokud by se jich mělo účastnit více než 100 osob.Popsaný zákaz se však nevztahuje na jednání zastupitelstva obce, neboť s výše uvedeného zásahu jsou vyloučeny  schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona. K možnostem ochrany proti onemocnění COVID-19 v souvislosti s konáním zasedání zastupitelstev vydá Ministerstvo vnitra dnešního dne doporučení, které bude přístupné na internetové stránce http://www.mvcr.cz/odk, rubrika „aktuálně“.Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které je dostupné na webové stránce http://www.mdcr.cz.

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ V NEVOLICÍCH:

1. ÚNORA - Hasičský bál

15. ÚNORA – Kytarový bál splašenejch pedálů.

22. ÚNORA – Tradiční masopust.

28. BŘEZNA – Setkání důchodců (odkládá se - nový termín bude upřesněn).

30. DUBNA – Stavění máje

22.-24. KVĚTNA – Obecní zájezd do sklípku na jižní Moravu.

6. ČERVNA – Dětský den